ျငိမ္းသက္ျခင္း

ေန့စဥ္ဘ၀ေဆာက္တည္မွဳတြင္စိတ္ရွည္ျခင္းသည္ ရႊင္လန္း ၀မ္းေျမာက္ျခင္းကိုျဖစ္ေစေသာ ေမတၱာသေဘာျပရာခိုင္မာသည့္ သက္ေသတစ္ခုျဖစ္သည္။